Качество


Политиката по качеството на СТОРКО ЕООД, Консервен завод Плевен, в сегашните условия се формира като пазарна стратегия за производство на широк спектър от безопасни храни, като се гарантира постоянно високо качество на произвежданите продукти, съответстващи на клиентските и нормативни изисквания.

Заводът разполага със собствен отдел за технология и контрол на качеството, който на всеки етап от производствения процес упражнява строг контрол върху качеството, спазването на рецептурата и технологията. По време на производствения цикъл се използват технологии, запазващи естествените качества на продуктите.

За осъществяване на избраната политика и постигане на поставените високи цели, свързани с качеството на предлаганите продукти, икономическата ефективност, съвременна организация на труда, въвеждане на нови технологии и опазването на околната среда, в предприятието е изградена, внедрена и се поддържа системата за управление на качеството и безопасността на храните /СУКБХ/ в съответствие с изискванията на стандартите за съответствие FSSC 22000. Това определя и възприемането на процесен подход при управление безопасността на храните в организацията. СУКБХ подлежи на периодичен преглед, актуализация и на непрекъснато подобряване на ефективността.